İtirazın İptali Mümkün Müdür?

Borçlu kendisine verilen yedi günlük süre içerisinde ödeme emrine itiraz ederse ve bu talebi kabul edilirse icra takibi durur. İcra takibine devam edilebilmesi için, alacaklının borçlunun itirazını hükümden düşürebilmek için harekete geçmelidir. Bunun içinde alacaklı ya itirazın kaldırılması yoluna gidecek ya da itirazın iptaline yönelik dava açacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken husus İcra İflas Kanunu 68-68/a maddeleri kapsamındaki belgelerdir. Bu belgelerin bulunmaması halinde alacaklı itirazın kaldırılması yoluna gidemez yalnızca itirazın iptali davası açabilir.

İtirazın İptali Davası Nedir ve Nereye Açılacaktır?

İtirazın iptali davası, takip alacaklısı tarafından itiraz ile durmuş olan takibin devam etmesini sağlamak amaçlı açılan bir davadır. Alacaklı kural olarak hem borca hem de imzaya itiraz halinde itirazın iptali için bu davayı açabilecektir. Dava, takip konusu alacaklı tarafından takip borçlusuna karşı açılır. Davacı alacaklı davalı ise borçludur. İtirazın İptali davası için itirazın alacaklının kendisine tebliğinden itibaren bir yıllık süreye tabidir. Alacaklı bu bir yıllık süre içerisinde dava açmazsa ilamsız takip düşer ve bu alacağa yönelik, bir daha ilamsız takip yapamaz. Bu dava icra mahkemesinde değil genel mahkemelerde açılır. Görevli mahkeme ise para alacağına ilişkin olduğundan kural olarak, Asliye Hukuk Mahkemesidir. Ancak icra takibinin konusu olan alacak, nitelik itibariyle asliye ticaret, iş mahkemeleri vs. gibi mahkemelerin görev alanına giriyorsa itirazın iptali için açılacak dava asliye hukuk mahkemesinde değil, bu mahkemelerde açılır.

İtirazın iptali davasıyla alacağınızı tahsil edemezsiniz ancak duran ilamsız icra takibinin devam etmesini sağlarsınız. Bu dava ile birlikte dilekçede belirtmek koşuluyla inkar tazminatı da talep edebilirsiniz. İtirazın iptali davasının kabulü halinde yani borçlunun haksızlığına karar verilmişse borçlu, takip konusu alacağın asgari %20 oranında inkar tazminatına mahkum edilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir