İş Kazası Nedeniyle Tazminat Dilekçe Örneği

İş Kazası Nedeniyle Tazminat Dilekçe Örneği;

………. İŞ MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİNE

DAVACI                      : ……………….

VEKİLLERİ               : Av. ………………

DAVALI                      : …………………….

KONU                          : Fazlaya ilişkin talep  ve dava haklarımız saklı kalmak üzere ………….-TL maddi tazminat, …………-TL iktisadi geleceğinin tehlikeye düşmesi ve uğradığı zarar nedeniyle tazminat, …………..-TL manevi tazminat talebimiz ki toplam ……………….-TL’ nin kaza tarihi olan ../../…. tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesi talep ediyoruz.

AÇIKLAMALAR       : Müvekkilimiz, davalıya ait işyerinde ……….. SSK sicil numarasıyla, … ustası olarak çalışmakta iken ../../…. tarihinde iş kazası geçirmiş olup, sol elinin baş parmağı kopmuş (distal falanx ampute), % .. oranında malul kalmış, maluliyeti kesinleşmiştir. İş kazasının meydana gelmesinde kusur tamamen davalıya ait olmaktadır ve ilgili mevzuatta yer alan işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin yükümlülüklerine aykırı davranmıştır.

Müvekkilin maluliyeti gündelik işlerini yapmaktayken bile müvekkili zorlamakta olup bu durumun yaşamı boyunca sürecek olması, yapacağı her işte  maluliyetinden dolayı kaybettiği beden gücü oranında fazla güç sarf ederek çalışacak olması yani efor kaybı sebebiyle maddi tazminat talebinde bulunması gereği doğmuştur.

Çalıştığı süre boyunca müvekkilimiz normalde çok daha fazla ücret almakta olduğu halde resmi kayıtlarda kazancı asgari ücret olarak gösterilmiş olmaktadır. Bu husus yargılama sürecinde de ortaya çıkacaktır.

Her ne kadar müvekkilimizin meslekte kazanma gücü kayıp oranı Sağlık Kurulu tarafından % 5.2 olarak  tespit edilmiş ve uzuv kaybı açısından bu oran kabul edilebilir nitelikte ise de müvekkilimizin bu kaza sebebiyle ortaya çıkan zararı çalışırken fazla efor sarfetmek zorunda kalmakla sınırlı olmayıp sol el baş parmağının kopmuş olması iktisadi geleceğini tehlikeye düşürmüştür. Şöyle ki:

Müvekkil, …. ustasıdır.  ….. ustalığı  işi, niteliği gereği el becerisini ve ince işçilikleri gerektiren    bir iş olmaktadır. Nitekim kazadan sonra işyerinde çalışmaya devam ettiğinde müvekkilimiz küçük parçaların yerleştirilmesi ve takılması gibi ince işleri yaparken diğer çalışanların yardımına ihtiyaç duymuştur. Bu sebeple de taraflar arasındaki iş ilişkisi bu şekilde 4 ay bile dolmadan sona ermiştir. Oysa müvekkilimiz …… ustasıdır. Kendisini bu alanda yetiştirmiş, uzmanlaşmış, geçimini bu şekilde temin etmiştir. Müvekkil, davalı işyerinden ayrıldıktan sonra başvurduğu işyerlerine de, sağ elindeki maluliyet sebebiyle ….. ustalığı yapamayacak olmasından dolayı işe alınmamıştır. Halen de …. ustası olarak çalışamamakta ve iş bulamamaktadır.

Yine müvekkilin geçirmiş olduğu iş kazası  nedeniyle 3 ay gibi bir süre tedavi sürecine tabi tutulması, meydana gelen yitikliğin herkesçe görülebilir olması, genç yaşta  malul kalması ve bunun müvekkilin psikolojisini olumsuz yönde etkilemesi, tüm bunlarla da sınırlı kalmayıp kendi iş alanı olan motor ustalığı dalında sağ elindeki sakatlık nedeni ile iş bulamaması ve bulamayacak olması, ve bu sebeplerle de ağır ekonomik sıkıntılar yaşaması sebebiyle müvekkilin çektiği acıların, sıkıntıların ve ıstırabın bir nebze de olsa giderilebilmesi için manevi tazminat talep etme gereği de  doğmuş olmaktadır

HUKUKİ DELİLLER         : Müvekkile ait olan SSK sicil dosyası, iş kazası tahkikat evrakları (bir kısmı ekte sunulmuştur), meslek odalarından ücret araştırması tanık, keşif, bilirkişi incelemesi, her türlü yasal ve taktiri delil.

İSTEM SONUCU       : Yukarıda belirttiğimiz gerekçeler göz önüne alınarak fazlaya ilişkin talep ve sair talep ve dava haklarımız saklı kalmak üzere 750.000.000 TL maddi tazminat, 250.000.000 TL iktisadi geleceğinin tehlikeye düşmesinden uğradığı zarar nedeniyle tazminat, 1.500.000.000 TL manevi tazminat talebimiz ki toplam 2.500.000.000 TL’ nin kaza tarihi olan 05/11/1999 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsiline, her türlü yargılama gideri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz.

                                                                                              DAVACI VEKİLİ,

                                     Av. …………………………

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir