Esas Sözleşme Örneği

……… İNŞAAT MİMARLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ

Madde 1: Kuruluş

İşbu esas sözleşme ile kurucu ortakları (A), (B), (C), (D), (E) ve (F) olan bir anonim şirket kurulmuştur.

Madde 2: Ticaret Ünvanı

Şirketin ticaret ünvanı …….. İNŞAAT MİMARLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olarak belirlenmiştir. Esas sözleşmede kısaca şirket olarak bahsedilecektir.

Madde 3: Şirketin Merkezi

Şirketin merkezi ……… ili, ………. ilçesidir.

Adresi ise …………………………………………………… olarak belirlenmiştir.

Madde 4: Şirketin İşletme Konusu

Şirketin esas işletme konuları:

  1. İnşaat üretimi
  2. İnşaat satışı
  3. Mimari düzenlemelerdir.

Şirket yukarıda başlıca sayılmış konular dahilinde amacına uygun olarak her türlü işlemi gerçekleştirebilir. Özellikle taşınmaz alım satımı yapabilir, inşaat yapımı amacıyla taşınmazlar üzerinde hak tesis edebilir, taşınmazları üzerinde inşaat yapabilir, diğer inşaatlarda kullanılmak üzere mimari çizim, plan proje düzenleyebilir.

Madde 5: Şirketin Sermayesi

Şirketin toplam sermayesi …………(……..) Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri eşit ve ……(…..) Türk Lirası itibari değere sahip ……..(……..) adet paya bölünmüştür.

Ortaklardan (A), şirkete sermaye olarak taşınmazını taahhüt etmiştir. Taşınmazın hesaplanan değeri ……..(…….) TL olup, (A) bu değere göre toplam esas sermayeye oranla payların …..’una sahiptir.

Ortaklardan (F) mimarlık sektöründe hali hazırda var olan markasını şirkete sermaye olarak koymayı taahhüt etmiştir. Bu markanın hesaplanan değeri

…………….(………) TL olup, (F) bu değere göre toplam esas sermayeye oranla payların ……..’sine sahiptir.

Ortaklardan (B), şirkete sermaye olarak ………..(………) TL nakdi sermaye taahhüdünde bulunmuştur. Toplam esas sermayeye oranla payların ……’sine sahiptir.

Ortaklardan (C), (D) ve (E) şirkete sermaye olarak ……….(……..) TL nakdi sermaye taahhüdünde bulunmuşlardır. Buna göre her biri toplam esas sermayeye oranla payların ……..’una sahiptir.

Şirketin toplam ……… TL sermayesi X ve Y grubu olarak paylara bölünmüştür. X grubu payları toplam sermayenin yüzde …..’ını oluşturup, ortaklardan (A), (B) ve (C)’nin paylarından, Y grubu payları ise toplam sermayenin kalan yüzde ……’ını oluşturan (D), (E) ve (F)’nin paylarından oluşmaktadır.

Pay senetlerinin tümü nama yazılı olarak düzenlenecektir.

Ortaklık paylarından X grubu payları, yalnızca mühendislere devredilebilecek. Y grubu payları ise yalnızca mimarlara devredilebilecektir. Bu sınırlamaya aykırı yapılan devirler geçersizdir.

Madde 6: Yönetim Kurulu

Şirketin yönetim kurulu 3 üyeden oluşacaktır. Yönetim kurulu üyelerinin 3 yıl görev yapmak üzere seçilecektir. Her bir yönetim kurulu üyesi görev süresinin sonunda tekrar seçilip birden fazla dönemde görev yapabilir.

Şirket yönetim kurulu üyelerinin seçiminde üç üyeden ikisi X Grubu pay sahiplerinin önereceği adaylar arasından, biri ise Y Grubu pay sahiplerinin önereceği adaylar arasından seçilecektir.

Madde 7: Genel Kurul

Genel kurul toplantıya toplantı tarihinden …………önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağırılacaktır. Bu ilan aynı zamanda ………… gazetesinde de yayınlanır.

Şirketin olağan ve olağanüstü genel kurulları …………. yapılacaktır.

Ortaklar genel kuruldaki oy haklarını, paylarının toplam itibari değerleriyle orantılı olarak kullanacaktır.

Madde 8: Şirketin Süresi

Şirketin süresi kuruluş tarihinden başlayarak ……. yıl olacak şekilde kararlaştırılmıştır. Şirket bu sürenin sonunda işlerine fiilen devam ederek belirsiz süreli hale gelebilir. Bu durumun gerçekleşmemesi halinde sürenin sona ermesi ile anonim ortaklık infisah eder.

Madde 9: İlanlar

Şirkete ait bütün ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve bunun dışında ayrıca ……’de haftalık olarak yayınlanan …….. adlı gazetede yayınlanacaktır.

Madde 10: Hesap Dönemi

Şirketin hesap dönemi her yıl ocak ayının birinci günü başlar ve aralık ayının sonuncu günü sonra erer.

GEÇİCİ MADDELER

Geçici Madde 1: İlk Yönetim Kurulu

İlk yönetim kurulu üyeleri olarak (A), (C) ve (F) atanmıştır. (A) yönetim kurulu başkanı olarak; (F) yönetim kurulu başkan vekili olarak; (C)’de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapacaktır.

Geçici Madde 2: İmza Koymaya Yetkili olanlar

Şirketin işletme konusuna giren her türlü işlemde yönetim kurulu başkanı (A), yönetim kurulu başkan vekili (F) ve yönetim kurulu üyesi (C) şirketi temsile ve şirket adına imza koymaya yetkilidir.

                                                                                                                                  30.05.2020

Kurucu (A)                  Kurucu (B)                                          Kurucu (C)                   Kurucu (D)

    İmza                            İmza                                                    İmza                            İmza

                  Kurucu (E)                                                                              Kurucu (F)

                       İmza                                                                                          İmza

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir