Cevap Dilekçesi Örneği

…………. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE,

DOSYA NO                         : 20…/.. Esas

DAVACI                               : ……………………………

VEKİLLERİ                        : Av.……………………………                                              

DAVALI                               : …………………………

VEKİLİ                                 : Av……………………………..

KONU                            :  Davaya cevap dilekçemizin sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR     : Sayın Mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyası ile görülmekte olan davaya ilişkin tensip zaptı ve cevap dilekçesi, davalı asile bizzat tebellüğ olunmakla, yasal süresi içerisinde, dava dilekçesine karşı yazılı beyanlarımızı sunuyoruz. Davacı vekilinin iddia ettiği hususlar, tamamen gerçek dışı olup, işbu davanın reddi gerekmektedir. Şöyle ki;

 Davacı tarafın sunmuş olduğu dava dilekçesinde, iddia etmiş olduğu hususlar, yasal dayanaktan yoksun, somut bir delile dayanmayan ve tamamen soyut iddialardan ibaret olup, bu beyanlara itibar edilmesi hukuken mümkün değildir.

İmzalanan kredi sözleşmesindeki imza müvekkilimize ait değildir. Sözleşme şekle aykırı gerçekleştirilmiş. Bunun neticesinde BK md 27 uyarınca hukuka ve şekle aykırı olan sözleşme KESİN HÜKÜMSÜZDÜR.

 Yargıtay 13. H.D. 30.1.1992 Tarih, 1991/8879 E. ve 1992/645 K sayılı kararında belirttiği üzere “Şekle aykırılık hukuki işlemin herhangi bir hüküm doğurmasına olanak vermez ve borç doğurmaz. Geçersiz sözleşme ile borç altına giren taraf yükümlendiği edimi ifa etmekten kaçınabilir.

İmzanın müvekkilimize ait olmadığı ATK’ya gönderilerek incelenmesi sonucunda gelen raporda da görülecektir.

Her ne kadar dava dilekçesi, etkileyici bir üslupla kaleme alınmış ise de yukarıda da değindiğimiz üzere, iddia edilen hususların hiçbiri, gerçeği yansıtmadığından, davanın kabulü halinde, davacı taraf, sebepsiz yere zenginleşecek, hakkaniyete tamamen aykırı bir hüküm tesis edilmiş olacaktır.

HUKUKİ SEBEPLER: HMK, TBK M. 27,77,78,79,80,81,82, TCK M. 207,


NETİCE-İ TALEP: Yukarıda arz ve izah olunan veya Sayın mahkemece resen göz önünde bulundurulacak sebeplerle;

  1. – Haksız ve yasal dayanaktan yoksun davanın reddine,
  2. – Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı tarafa yükletilmesine,

Talep ederiz.

                                                                                 CEVAP VEREN DAVACI VEKİLİ

                                                                                             AV. ……………….

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir